Obligacje korporacyjne GetBack

Roszczenia wobec sprzedawców obligacji

Z informacji przekazywanych przez inwestorów posiadających obligacje GetBack wynika, iż bardzo często przed ich zakupem słyszeli, że obligacje GetBack są bezpieczne jak lokata bankowa. Byli także przekonywani, że spółka posiada bardzo zdrową i stabilną sytuację finansową, a perspektywa jej rozwoju jest doskonała. Takie informacje oraz wiele innych, na które wskazują posiadacze obligacji GetBack, a także nieprzekazywanie informacji istotnych dla oceny ryzyka inwestycyjnego, dają perspektywę dochodzenia roszczeń od podmiotów oferujących obligacje. Jest to o tyle istotne, gdyż podmioty te są wypłacalne i mają środki pozwalające na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy GetBack.

Rating GetBack

Agencja ratingowa EuroRating zmieniła oznaczenie ratingu kredytowego spółki GetBack z „selective default” (sd) na „default” (d). Agencja podała w komunikacie o zmianie, że: „Zmiana oznaczenia ratingu kredytowego nadanego spółce GetBack na „CCC(d)” związana jest z zaprzestaniem płatności bieżących odsetek oraz kwot nominalnych wielu serii wymagalnych obligacji wyemitowanych przez spółkę, a także ze złożeniem w sądzie przez zarząd GetBack wniosku o otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego w formie przyspieszonego postępowania układowego. Ponieważ zdarzenie to spełnia definicję niewypłacalności (zdarzenie typu „default”) stosowaną przez agencję ratingową EuroRating, agencja zmieniła dotychczasowe dodatkowe oznaczenie ratingu nadanego spółce Getback z „selective default” (sd) na „default” – oznaczenie (d) przy poziomie ratingu. Agencja zaznacza jednocześnie, że ratingi kredytowe nadawane przez EuroRating nie są wyłącznie szacunkami prawdopodobieństwa wystąpienia niewypłacalności ocenianego podmiotu („probability of default”), lecz stanowią łączną szacunkową ocenę ryzyka poniesienia straty (tj. ostatecznej utraty części lub całości należności finansowych wraz z ewentualnymi odsetkami) przez wierzycieli ocenianego podmiotu w wyniku wystąpienia jego niewypłacalności. Ponieważ agencja szacuje obecnie, że wskaźnik odzyskania wierzytelności („recovery rate”) dla obligacji niezabezpieczonych (których dotyczy nadany rating) nie będzie zerowy, pomimo uznania spółki GetBack jako niewypłacalnej („defaulted”), obecny rating kredytowy „CCC(d)” (czwarty najniższy w 20-stopniowej skali ratingowej stosowanej przez EuroRating) nie został automatycznie obniżony do najniższego poziomu – „D”.”

Obligacje korporacyjne GetBack

Spółka GetBack, która pożyczyła od inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych ponad 2 mld zł, przestała całkowicie regulować swoje zobowiązania. Największy problem mają obligatariusze-konsumenci nabywający obligacje GetBack z emisji prywatnych, którzy częstokroć zainwestowali w nie oszczędności swojego życia.

Obecnie, w stosunku do GetBack, toczy się postępowanie restrukturyzacyjne – przyspieszone postępowanie układowe. Przedłożone wraz z wnioskiem o jego wszczęcie propozycje układowe dla większości inwestorów są z całą pewnością nie do przyjęcia. Wielu inwestorów utraciło także zaufanie do spółki i obawia się, że układ w jakimkolwiek kształcie może nie być ostatecznie przez GetBack wykonany. Wątpliwości budzi także polityka informacyjna spółki, która sukcesywnie uchyla się od opublikowania sprawozdania finansowego za rok 2017. Ostatnie informacje wskazują, iż dotychczasowe dane finansowe podawane przez GetBack mogły nie być prawidłowe na gruncie zasad rachunkowości, a więc GetBack oraz podmioty pośredniczące w sprzedaży oferując obligacje nie przedstawiały ich nabywcom rzetelnej informacji dotyczącej sytuacji finansowej spółki oraz jej ryzyka kredytowego.

Nasze doświadczenie

Kancelaria Prawna Veteris Lex specjalizuje się w dochodzeniu roszczeń związanych z instrumentami finansowymi. Prowadzimy sprawy dotyczące między innymi roszczeń z tytułu umów ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, a także umów kredytów waloryzowanych kursem franka szwajcarskiego. Prawnicy współpracujący z Kancelarią mają także wiedzę i doświadczenie w zakresie przepisów upadłościowych i restrukturyzacyjnych.

Naszym Klientom możemy zaoferować:

  • Bezkosztową analizę sprawy
  • Zastępstwo przy pozyskaniu brakującej dokumentacji
  • Zastępstwo w postępowaniu o wykup obligacji oraz w postępowaniu w sprawie realizacji zabezpieczenia
  • Reprezentację w postępowaniu sądowym przeciwko GetBack
  • Reprezentację w postępowaniu sądowym przeciwko pośrednikowi oferującemu obligacje
  • Reprezentację w postępowaniu sądowym przeciwko podmiotowi zabezpieczającemu obligacje
  • Reprezentację w postępowaniu sądowym w sprawie restrukturyzacji spółki GetBack oraz ewentualnie jej upadłości

 

________________________________________________________________________________

NAJWAŻNIEJSZE KWESTIE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA RESTRUKTURYZACYJNEGO GETBACK

 1. Reprezentacja obligatariuszy w postępowaniu restrukturyzacyjnym wobec emitentów obligacji

Do reprezentowania praw obligatariuszy sąd ustanawia kuratora. Kuratorem może być również bank, z którym dłużnik zawarł umowę o reprezentowanie obligatariuszy wobec emitenta.

Obligatariusze mogą działać w postępowaniu restrukturyzacyjnym również osobiście lub przez pełnomocnika, jeżeli zostali dopuszczeni do udziału w postępowaniu przez sędziego-komisarza. Sędzia-komisarz dopuszcza obligatariuszy do udziału w postępowaniu po wykazaniu, że przysługują im prawa z obligacji.

 1. Świadectwo depozytowe

Obligatariusze nieposiadający dokumentu potwierdzającego posiadanie obligacji powinni złożyć wniosek o wydanie świadectwo depozytowego lub innego dokumentu potwierdzającego stan posiadania. W zależności od rodzaju obligacji może to być dokumenty zaświadczenia o odbiorze oryginału obligacji, zaświadczenie, że obligacje znajdują się w depozycie, dokument obligacji, potwierdzenie zapisu w ewidencji domu maklerskiego itp.

Dokument potwierdzający posiadanie obligacji jest niezbędny do wykonywania niektórych czynności w postępowaniu, m.in. ustanowienia pełnomocnika, zgłoszenie kandydata do Rady Wierzycieli.

 1. Umieszczanie obligatariuszy w spisie wierzytelności

Nadzorca sądowy umieszcza w spisie wierzytelności obligatariuszy łącznie, wskazując sumę: 1) nominalną nieumorzonych do dnia otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego obligacji, których termin płatności przypada przed tym dniem, oraz sumę niezapłaconych odsetek od tych obligacji; 2) obligacji oraz odsetek płatnych po dniu otwarcia postępowania restrukturyzacyjnego.

W spisie wierzytelności wymienia się składniki majątku emitenta, na których ustanowiono zabezpieczenie rzeczowe praw obligatariuszy, i wskazuje, w jakiej wysokości obligatariusze prawdopodobnie nie zostaną zaspokojeni z przedmiotu zabezpieczenia.

 1. Głosowanie przy zawieraniu układu

Przy zawieraniu układu kurator głosuje sumą wierzytelności obligatariuszy objętych układem, przy czym przysługuje mu jeden głos od każdej sumy, która wynika z podziału sumy innych wierzytelności uprawniających do głosowania przez liczbę wierzycieli, którzy reprezentują te wierzytelności.

Na zgromadzeniu wierzycieli kurator ma prawo głosu tylko w sprawach, które mogą mieć wpływ na prawa obligatariuszy.

W przypadku gdy obligatariusze głosują na zgromadzeniu wierzycieli osobiście lub przez pełnomocnika, siłę głosów kuratora pomniejsza się o wartość wierzytelności głosujących obligatariuszy, a liczbę przysługujących kuratorowi głosów – o liczbę głosujących obligatariuszy.