POLITYKA PRYWATNOŚCI

Zgodnie z art. 13 – 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, że:

I. INFORMACJE OGÓLNE

1. Kancelaria Prawna Veteris Lex spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Hercena 3–5 (II piętro), 50–453 Wrocław, KRS 0000713932 (dalej KP Veteris Lex), adres e-mail: kontakt@kpvl.pl, tel.: 531 613 226, jest administratorem danych osobowych przetwarzanych w wyniku korzystania przez zainteresowanych z funkcjonalności strony internetowej KP Veteris Lex oraz zamawiania i wykonywania usług KP Veteris Lex .

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych w osobie Pana Jarosława Kałwa – adres korespondencyjny: ul. Hercena 3-5, 50-453 Wrocław, adres poczty elektronicznej: iodo@kpvl.pl.

II. CEL, OKRES, PODSTAWA I ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH

1. Twoje dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) – c) RODO w celu komunikowania się z Tobą, zawarcia przez Ciebie umowy o świadczenie usług oferowanych przez KP Veteris Lex i wykonania zawartej przez Ciebie z KP Veteris Lex umowy o świadczenie usług oferowanych przez KP Veteris Lex , a także wykonania ciążących na KP Veteris Lex obowiązków prawnych, ustalenia i obrony oraz dochodzenia roszczeń, marketingu bezpośredniego, tworzenia zestawień, analiz i statystyk, weryfikacji wiarygodności płatniczej, obsługi reklamacji i zgłoszeń, rozliczeń finansowych, w tym wystawienia dokumentów księgowych.

2. Twoje dane osobowe przetwarzane będą przez KP Veteris Lex w zakresie niezbędnym do zrealizowania poszczególnych celów, do których zostały zebrane, w szczególności w zakresie imienia i nazwiska, numeru PESEL, adresu zamieszkania oraz danych kontaktowych.

3. Twoje dane osobowe pochodzące z formularzy kontaktowych będą przetwarzane do czasu formalnego zakończenia rozmów lub negocjacji dotyczących świadczenia usług prawnych przez KP Veteris Lex . Natomiast w zakresie danych osobowych przekazanych na potrzeby zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług przez KP Veteris Lex , będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także do momentu ustania uzasadnionego interesu KP Veteris Lex (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.

III. METODY OCHRONY DANYCH

1. KP Veteris Lex stosuje różnego rodzaju mechanizmy ochronne wobec danych osobowych, w tym ochronę przed dostępem nieautoryzowanym, ochronę przed utratą danych.

2. Hasła osób, które posiadają upoważnienie do przetwarzania danych osobowych w systemach informatycznych KP Veteris Lex nie są zapisywane w bazach w sposób umożliwiający uzyskanie do nich dostępu przez inne osoby. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL).

3. KP Veteris Lex stosuje środki ochrony przed utratą danych (np. regularne kopie bezpieczeństwa). KP Veteris Lex stosuje adekwatne środki ochrony miejsc przetwarzania na wypadek pożaru (np. specjalne systemy gaśnicze).

4. KP Veteris Lex stosuje środki fizycznej ochrony dostępu do miejsc przetwarzania danych (np. kontrola dostępu, zabezpieczenia budynków i pomieszczeń). KP Veteris Lex stosuje rozwiązania organizacyjne dla zapewnienia możliwie wysokiego stopnia ochrony i poufności (np.: szkolenia, wewnętrzne zasady organizacyjne, polityki haseł).

IV. ODBIORCY DANYCH

1. KP Veteris Lex jest uprawniona do przekazywania Twoich danych osobowych podmiotom zewnętrznym (zwanym dalej: Odbiorcami) w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania łączącej Cię z KP Veteris Lex umowy oraz wykorzystania systemów informatycznych stosowanych w działalności KP Veteris Lex . W związku z tym Twoje dane osobowe mogą być przekazane Odbiorcom na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy KP Veteris Lex a Odbiorcą. Podmioty współpracujące z KP Veteris Lex , objęte strukturą organizacyjną KP Veteris Lex , mogą otrzymywać w tożsamym celu Twoje dane osobowe na podstawie konkretnego i indywidualnego upoważnienia.

2. KP Veteris Lex zobowiązany do przekazywania Twoich danych osobowych na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym na żądanie uprawnionych sądów, organów i instytucji.

V. PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

1. Prawo dostępu, sprostowania, ograniczenia, usunięcia lub przenoszenia – osoba, która przekazała KP Veteris Lex swoje dane osobowe, ma prawo żądania od KP Veteris Lex dostępu do tych danych, ich sprostowania, usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych. Szczegółowe warunki wykonywania wskazanych wyżej praw wskazane są w art. 15-21 RODO.

2. Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie – osoba, której dane przetwarzane są przez KP Veteris Lex na podstawie udzielonej zgody, ma ona prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

3. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – przetwarzanie Twoich danych osobowych podlega kontroli organu nadzorczego, w związku z tym masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego w sposób i w trybie określonym w przepisach RODO. Na terenie Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzoru jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

4. Prawo do sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) (zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy) lub f) (prawnie uzasadniony interes administratora), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi w takim przypadku nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5. Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego – jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

6. W celu realizacji swoim praw należy przesłać odpowiednią wiadomość, pisemnie lub pocztą elektroniczną, na adresy KP Veteris Lex wskazane na wstępie niniejszej polityki prywatności.

VI. PLIKI COOKIES ORAZ PROFILOWANIE

1. Na stronach internetowych KP Veteris Lex korzystamy z plików cookie. Są to małe pliki danych umieszczane na komputerze lub innym urządzeniu przez przeglądarkę. W plikach przechowywane są różne informacje o użytkowniku i jego preferencjach.

2. Niektóre pliki cookie są tworzone przez inne firmy, z których usług korzystamy. Mogą one używać danych wyłącznie w określonym celu. Stosujemy pliki cookie firmy Google Inc. (Google Analytics I Google Adwords).

3. Zablokowanie zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym lub ich usunięcie możliwe jest po właściwym skonfigurowaniu ustawień przeglądarki internetowej. Niedokonanie zmian ustawień przeglądarki internetowej na ustawienia blokujące zapisywanie plików cookies jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie.

4. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa. „Profilowanie” oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

VII. ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja Polityki prywatności została przyjęta 25 maja 2018 roku.